Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce (KULTURA a SPORT)

Obec Mokrá-Horákov dlouhodobě podporuje sportovní a kulturní dění v obci. V rámci plánování a koordinace akcí v obci Mokrá-Horákov jsou definována ucelená Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce. Mají za cíl sjednotit proces podávání žádostí, zlepšit kontrolu nad využitím poskytnutých dotací a zároveň implementovat do praxe transparentnější rozhodování o poskytnutí dotace. Současně podporují angažovanost našich občanů a místních spolku v oblasti:

 • Sportu a rozvoje sportovní činnosti v obci (tj. SPORT).
 • Kultury a rozvoje organizovaných kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit v obci (tj. KULTURA).

 

Pravidla a formuláře žádosti ke stažení

Pravidla po poskytování dotace z rozpočtu obce (Kultura)

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce (Sport)

 

Nejčastější otázky a odpovědi

Kdo může podat žádost o dotaci?

 • Právnické i fyzické osoby, včetně subjektů sídlících mimo obec, pokud podporovaná činnost prokazatelně zasahuje území Mokrá-Horákov a její obyvatele.

Kdy a jak se podávají žádosti?

 • Žádosti je nutné zaslat do 30. listopadu předcházejícího roku, v němž má být dotace přidělena (tzn. o dotaci na rok 2024 je nutné podat žádost nejpozději 30. 11. 2023).
 • Žádost se podává v písemné podobě vyplněním předepsaného formuláře.
 • Žádost je nutné odeslat do datové schránky obce Mokrá-Horákov (i3aa9be), e-mailem s elektronickým podpisem na adresu obec [at] mokra-horakov [dot] cz nebo osobně doručením na podatelnu Obecního úřadu Mokrá-Horákov.

Na jaké akce a aktivity lze žádat?

 • V oblasti sportu lze žádat o podporu pravidelných sportovních aktivit, jednorázových sportovních akcí pro občany obce a individuální či kolektivní reprezentace obce na sportovních akcích mimo území obce. 
 • V oblasti kultury lze žádat o podporu pravidelných organizovaných kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit/akcí pro občany obce a jednorázových kulturních, společenských a vzdělávacích akcí pro občany obce.

Jaký je maximální objem finančních prostředků, které lze získat v rámci dotací?

 • Maximální objem finančních prostředků alokovaných pro dotace v r. 2024 je 1 000 000 Kč v oblasti Sport a 300 000 Kč pro oblast Kultura.

Na co může být dotace využita?

 • Dotace může být využita například k pokrytí nákladů na pronájmy prostor a techniky, nákup potřeb a spotřebních materiálů, mzdy, údržbu a opravy, kancelářské potřeby, propagaci, energie, dopravu apod. 
 • V případě SPORTU je dotace určená také pro nákup dresů, finanční dary trenérům dětí, věcné dary pro účastníky turnajů a nákup drobného dlouhodobého majetku. 
 • V případě KULTURY je možné dotaci čerpat i na věcné dary do tomboly plesu.

Kdo o schválení žádosti rozhoduje?

 • Hodnocení žádostí provádí Komise pro sport a volný čas pro sportovní dotace a Kulturní komise pro kulturní dotace. Samotnou dotaci schvaluje zastupitelstvo obce, pokud se jedná o částky nad 50 000 Kč nebo hromadné schvalování všech žádostí. V ostatních případech může rozhodnout rada obce.

Co když požádám o dotaci na akci/aktivitu v průběhu roku 2024?

Obec Mokrá-Horákov vyhrazuje možnost dotaci poskytnout i v průběhu roku za předpokladu, že se jedná o odůvodnitelnou skutečnost a alokovaná částka na dotace není ještě pro daný rok vyčerpána.

Mohu podat v rámci jednoho roku více žádostí v oblasti Sport i Kultura?

 • Ano.

Poskytuje se dotace předem nebo až po realizaci podporované akce a je výše uznatelných výdajů v žádosti závazná?

 • Dotace se poskytuje předem, a to díky uváděnému plánovanému rozpočtu v žádosti (zejména uznatelné výdaje). Uváděná výše jednotlivých uznatelných výdajů je považována za maximální možnou výši.

Fotogalerie