Praktické informace

Svoz komunálního odpadu 

Mokrá – sídliště: svoz 1x týdně (pondělí)
Stará Mokrá, Horákov: svoz 1x 14 dnů (pondělí v sudé týdny)

Plán svozu komunálního odpadu v roce 2024PDF | 193,95 KB

 

Sběrný dvůr a třídění odpadu

 

Nejčastější otázky a odpovědi

 • Jaké dokumenty si mohu na Obecním úřadě Mokrá-Horákov vyřídit?

  Všechny důležité informace o tom, co lze vyřídit přímo na úřadě v Mokré-Horákově nebo ve Šlapanicích, najdete na našem webu v sekci Potřebuji si vyřídit

  Na obecním úřadě si můžete vyřídit například trvalý pobyt, listiny z agendy Czech POINT, vidimace a legalizace dokumentů (ověřování listin a podpisů), povolení v rámci stavebního řízení (podrobnosti zde).  

  Na Městském úřadě Šlapanice se vyřizují dokumenty jako jsou občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, rybářské lístky, rodné listy, oddací listy.

  Doporučujeme
  •    Před návštěvou obecního úřadu si ověřte otevírací dobu a případně si domluvte rovnou schůzku.
  •    Vezměte si s sebou všechny potřebné doklady a dokumenty.
  •    Pokud si nejste jisti, co potřebujete k vyřízení daného úkonu, obraťte se na pracovníka obecního úřadu.

 • Má obec sběrný dvůr a co sbírá?

  Sběrný dvůr mohou využívat pouze občané obce Mokrá–Horákov a nachází se na adrese Mokrá č. 365. 

   

  Otvírací doba sběrného dvora a kontaktní informacehttps://www.mokra-horakov.cz/obcan-a-podnikatel/sberny-dvur

   

  Stavební a demoliční odpady (katalogová čísla ze skupiny 17) jsou zdarma přebírány v omezeném množství, a to max. 30 kg na občana obce a týden (přibližně jedno kolečko stavební suti). 

   

  Ve sběrném dvoře je možné odevzdat tyto odpady: 

   

  130208 - Jiné motorové, převodové a mazací oleje
  130206 - Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
  150101 - Papírové a lepenkové obaly
  150102 - Plastové obaly
  150107 - Skleněné obaly
  170101 - Beton 
  170102 - Cihly 
  170103 - Tašky a keramické výrobky 
  170107 - Beton, cihly, tašky a keramické výrobky
  170904 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 
  200101 - Papír a lepenka
  200102 - Sklo
  200110 - Oděvy
  200111 - Textilní materiály
  200113 - Rozpouštědla
  200117 - Fotochemikálie
  200121 - Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
  200125 - Jedlý olej a tuk
  200126 - Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125 
  200128 - Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 200127
  200133 - Baterie, akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
  200138 - Dřevo neuvedené pod číslem 200137
  200139 -  Plasty
  200140 - Kovy
  200203 - Jiný biologicky nerozložitelný odpad
  200301 - Směsný komunální odpad
  200307 - Objemný odpad

   

 • Je v obci policie?

  V naší obci státní ani městská policie není. Obě tyto složky mají služebny ve Šlapanicích, kam v rámci správního obvodu spadáme. 
  S Městem Šlapanice pak máme dlouhodobě uzavřenou Veřejnoprávní smlouvu k zajištění služby městské policie.

   Služebna městské policie ve Šlapanicích

 • Kolik má obec Mokrá-Horákov obyvatel?

  K 1. lednu 2023 dle ČSÚ měla obec v evidenci 2863 obyvatel (z toho 1368 mužů, 1495 žen). 

 • Má obec ztráty a nálezy? Jak mohu řešit nalezenou věc?

  Nalezené věci můžete odevzdat na obecním úřadě, na podatelně – sekretariát starosty. Pokud si vlastník nalezené věci nevyzvedne, nalezené věci jsou zde uloženy po dobu minimálně jednoho roku. 

  • Pokud nemůže nálezce z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. 
  • Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.
 • Našel jsem kotě/kočku, psa/štěně, co mám dělat ve vztahu k obci?

  Nejdříve zkontrolujte, zda má zvíře identifikační obojek. Obvykle se jedná o zvíře, která má majitele a pouze se zaběhlo.  Pokud má známku/obojek s identifikačními údaji, pokuste se kontaktovat majitele. 

  Pokud nemá nebo se nepodaří majitele kontaktovat, informujte obec o nalezeném zvířeti. Obec zajistí zveřejnění informace o nalezeném zvířeti  na webových stránkách obce, případně na stránkách o nalezených zvířatech. Domluvíte se na dalším postupu, aby bylo o zvíře postarané. Pokud se zjistí, že se jedná prokazatelně o zvíře bez majitele, kočku toulavou, rovněž informujte obec, která má možnost odchytu, zajištění kastrace kočky a její opětovné vypuštění do původního teritoria s následným monitorováním situace.

 • Pořídili jsme si psa, co máme dělat ve vtahu k obci?

  Psa je nutné přihlásit. Poplatek platí držitel psa příslušné městské části, kde je přihlášen k pobytu nebo sídla firmy, ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen podat písemné přihlášení k poplatku (nejlépe osobně, možno i písemně vč. event. zmocnění jiné osoby) a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na trvání a výši poplatku do 60 dnů od doby, kdy skutečnost nastala. 

  Více o povinnosti nahlášení psa
   

 • Objevil jsem rozbitou lavičku, lampu aj., co s tím?

  Kontaktujte obecní úřad, který je zodpovědný za údržbu v rámci katastru naší obce. Při oznamování například rozbité lavičky uveďte co nejpřesnější popis umístění, rozsah poškození a případné další relevantní informace. 

  Pokud se oprava zpozdí nebo se zdá, že k ní nedochází, kontaktujte příslušný orgán znovu a zeptejte se na stav opravy.

  Kontakty na obecní úřad
   

 • Našel jsem uhynulé zvíře, co mám dělat?

  Postup s uhynulým zvířetem v obci se liší podle toho, zda se jedná o zvíře volně žijící nebo domácího mazlíčka. 

  Volně žijící zvíře

  • Pokud s jedná o uhynulé zvíře, u kterého není vlastník nebo chovatel znám, kontaktujte přímo obecní úřad. 
  • V případě nalezení zvěře, podle zákona o myslivosti je za odstranění zodpovědný uživatel honitby, tedy příslušné honební společenstvo. 
  • Pokud se jedná o hromadný úhyn ptáků, je nutné kontaktovat krajskou veterinární správu.

   

  Domácí mazlíček

  • Za nalezeného a uhynulého domácího mazlíčka je zodpovědný jeho majitel. Pokud neznáte majitele, je vhodné na zvířeti zkusit najít identifikační značku (čip, obojek) a podle ní kontaktovat majitele. Pokud se majitele nepodaří zjistit, kontaktujte obecní úřad, který zajistí likvidaci.

   

  Důležité!

  • Na uhynulé zvíře nikdy nesahejte bez rukavic, a to ani v případě, že se jedná o zjevně přirozený úhyn.
  • V případě nalezení uhynulého divokého zvířete (např. srna) je vhodné místo nálezu nafotit a odeslat hlášení například přes aplikaci Mobilní Rozhlas.
  • Pokud máte podezření, že zvíře uhynulo v důsledku trestného činu (např. otrava), kontaktujte Policii ČR.
    
 • Jak probíhá zimní údržba komunikací?

  Úkolem zimní údržby je zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem obce na straně druhé.

  V zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady nelze zmírnit okamžitě na celém území obce, stanovuje „Plán zimní údržby“ priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technicko-ekonomických možností provádění zimní údržby.

  Plán zimní údržby 2023/2024PDF | 651,25 KB

  Mapa zimní údržbyPDF | 354,51 KB

  Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé užíváním komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

 • Jaké má obec autobusové spojení?

  Do obce je zajištěno autobusové spojení z Brna (ze zastávky Brno-Úzká) autobusovou linkou č. 701., která vede po trase: Brno –  Mokrá-Horákov – Hostěnice – Pozořice.

  Aktuální jízdní řád linky 701

   

  IDOS – Vyhledávání dopravního spojení v rámci celé ČR

 • Kde mohu nahlásit nebezpečné místo v obci (ohrožující bezpečnost chodců a silničního provozu)?

  Kontaktujte obecní úřad. Při oznamování uveďte co nejpřesnější popis, případně  návrh řešení. Pokud je možné, přiložte fotodokumentaci.

  Přejít na kontakty

 • Větve ze stromu na obecním pozemku ohrožují můj majetek, co mám dělat?

  Kontaktujte obecní úřad. Při oznamování uveďte co nejpřesnější popis umístění a případné další relevantní informace. Pokud je možné, přiložte fotodokumentaci.

  Kontakty obecního úřadu

 • Potřebuji pokácet strom na svém pozemku, potřebuji povolení?

  Povolení ke kácení se nevyžaduje: 

  • pro stromy do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, 
  • pro zapojené porosty dřevin (tzn. keřů i stromů) o celkové ploše do 40 m2, 
  • pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří.

  Uvedené neplatí pro památné stromy a dřeviny rostoucí jako součást významných krajinných prvků (VKP).

   

  Pokud potřebujete povolení ke kácení stromu, nespadajícího do žádné z uvedených kategorií musíte podat žádost na obecním úřadě. K žádosti je nutné přiložit:

  • jednoznačnou identifikaci žadatele, tj. jméno a adresu, datum narození (fyzická osoba), název a sídlo firmy, IČ (právnická osoba), příp. doručovací adresu, číslo telefonu,
  • v případě více spoluvlastníků jejich souhlas s případným kácením a náhradní výsadbou,
  • doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům, na kterých dřeviny rostou, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí,
  • specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh popř. rod, počet, včetně situačního nákresu se zakreslením polohy dřevin určených ke kácení,
  • udání obvodů kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí nebo plochy zapojených porostů dřevin,
  • zdůvodnění žádosti,
  • u právnických osob platný výpis z obchodního rejstříku,
  • plná moc v případě zastupování,
  • projektová dokumentace v případě žádosti o vydání závazného stanoviska.

  Pokud strom představuje bezpečnostní riziko (např. hrozí pádem na dům, chodník nebo elektrické vedení), je možné ho pokácet i bez povolení, ale je nutné to ohlásit obci do 15 dnů od kácení. Toto ohlášení musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o kácení.

  Kácení stromů na lesních pozemcích se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. Povolení ke kácení stromů v lese uděluje orgán státní správy lesů.

 • Je omezen zákaz pálení v obci? Jak?

  Obec nemá schválenou vyhlášku k regulaci pálení omezující spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích.

  Při pálení je nutné dodržovat následující zásady: 

  •  Veškerý rostlinný materiál necháme před spálením řádně proschnout. 
  • Budeme  spalovat pouze to, co zákon v otevřených ohništích povoluje (tzn. dřevo, dřevěné uhlí, suchý rostlinný materiál, popř. plynná paliva určená výrobcem, přičemž matriál nesmí být kontaminován chemickými látkami). 
  • Z dalších platných právních předpisů vyplývá, že nelze spalovat za povětrnostních podmínek, při kterých hrozí rozšíření ohně (vítr) nebo v případě že by kouř obtěžoval okolí (obvykle nízký tlak). 
  • Nebudeme tedy oheň rozdělávat, když je vítr, který míří právě k sousedům, na dětské hřiště apod. Vyhneme se tím zbytečným sporům, nebo dokonce problémům s úřady.
 • Jak a komu mám nahlásit pálení listí a suchého klestí na svém pozemku?

  Pálení je možné oznámit on-line registrací následně vyplněním formuláře: https://paleni.izscr.cz/

  Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného listí a stařiny), je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit například soused.

  Při ohlašování pálení je nutno uvést především následující informace:

  • datum a místo pálení
  • osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
  • dobu, po kterou bude pálení probíhat

  I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:

  • Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
  • Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
  • Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
  • Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
  • Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
  • Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
  • Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
  • V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
 • Můžu grilovat na veřejném prostranství obce?

  Ke grilování je možné využít místo  tomuto uzpůsobené, v Horákově se jedná o Bike Point v areálu sportovišť (u fotbalového hřiště).

 • Je v obci omezeno parkování?

  Parkování v obci není žádnou obecně závaznou vyhláškou omezeno, vesměs platí obecně platné právní předpisy. 

   

  Parkovací místa nejsou zpoplatněna, vyhrazena jsou pouze parkovací místa pro držitele průkazů ZTP (v několika případech s vyhrazením pro SPZ držitele takového průkazu). 

 • Jsou v obci nějaké místní bezpečnostní opatření?

  Obec má schválenou OZV o 2/2023 O REGULACI POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY. Předmětem této vyhlášky je regulace používání zábavní pyrotechniky v obci, neboť tato činnost může narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Používání zábavní pyrotechniky se na území obce Mokrá-Horákov zakazuje.

   

  Zákaz dle odstavce 1 tohoto článku se nevztahuje na: 

  • ohňostrojné práce, které podléhají povolovací povinnosti a na ohňostroje a ohňostrojné práce, které podléhají ohlašovací povinnosti,
  • prskavky, konfety, dětské, dortové a obdobné fontány, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1 a F23, ; 
  • dny 31. prosince od 17:00 do 24:00 a 1. ledna od 00:00 do 02:00.

  Vyhláška o regulaci používání zábavní pyrotechniky

 • Pořádá obec trhy? Jak je možné se do nich zapojit?

  Obec Mokrá-Horákov pořádá např. vánoční trhy, velikonoční jarmark, popřípadě další řemeslné nebo farmářské trhy. Tyto akce vesměs pořádá kulturní komise rady obce.

   

  V případě zájmu kontaktujte referentku podatelny, sekretariátu starosty obce, popř. vedoucí obecní knihovny, která/které vám předá/předají bližší informace. 

 • Kde nahlásit pořádání veřejných akcí v obci?

  Obec má schválenou OZV O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ A PRŮBĚH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ HUDEBNÍCH PRODUKCÍ A DALŠÍCH VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH AKCÍ TOHOTO TYPU, A O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU V SOUVISLOSTI S JEJICH KONÁNÍM

   

  Organizátor je povinen nejméně 10 dnů před konáním akce doručit oznámení o konání akce na území obce Obecnímu úřadu Mokrá-Horákov

   

  Oznámení musí obsahovat: 

  • identifikační údaje organizátora a kontaktní údaje organizátora - zejména telefonní číslo, na kterém bude organizátor či jím pověřená osoba k osobní spolupráci s orgány veřejné správy v průběhu konání akce k zastižení, 
  • název a druh akce a stručný popis obsahu akce a jejího průběhu dobu a přesné místo konání akce, včetně údajů o jejím počátku a ukončení a případných přestávkách a přerušeních, 
  • předpokládaný počet účastníků této akce, počet osob zajišťujících pořadatelskou službu,
  • informace o způsobu nakládání s odpadem v průběhu i po skončení akce, 
  • informace o způsobu zajištění odstavení vozidel účastníků akce, je-li v souvislosti s akcí organizátorem očekávána zvýšená potřeba účastníků pro odstavení vozidel,
  • informace o preventivních opatřeních pro eliminaci šíření hluku, prachu, světla nebo vibrací mimo místo konání akce.

  Přejít na vyhlášku

 • Mohu mít v obci reklamu?

  V obci lze umístit reklamní banner u vjezdu do obce poblíž sportovního areálu v Horákově. Částka za kalendářní rok činí 4 800Kč včetně DPH.

   

  V obci je dále možnost využít inzerce ve Zpravodaji obce a v hlášení místního rozhlasu.

   

  Více informací o možnostech propagace  Ceník inzerce

 • Je v obci dostupné sociální bydlení?

  V naší obci máme dům s pečovatelskou službou v Horákově 117, zřizovatelem je Obec Mokrá-Horákov. 

   

  • Jedná se o pobytové sociální zařízení s 15 byty kk+1, 9 bytů je s menší podlahovou plochou a 5 větších je vhodných pro manželské nebo partnerské páry. 
  • Byty jsou určeny pro starší občany, kteří mají trvalý pobyt v ČR, pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně a jsou soběstační, avšak jejich zdravotní stav a sociální situace vyžadují péči a pomoc, kterou nemohou prokazatelně poskytovat rodinní příslušníci. 
  • V budově není zajištěna lékařská služba a pečovatelka působí jen na sjednané služby po dobu nezbytně nutnou, obědy obec nezajišťuje. 

   

  Formulář na žádost o poskytnutí bytu v DPS v Horákově  si může zájemce stáhnout z webových stránek obce, nebo vyzvednout přímo na OÚ Mokrá-Horákov. Součástí žádosti je příloha vyjádření praktického lékaře o zdravotním stavu žadatele, která je nedílnou součástí při podání žádosti zájemce o byt v DPS. 

   

  • Obec Mokrá-Horákov má zpracovaná pravidla pro výběr nájemců bytů v DPS Horákov, podle kterých jsou budoucí nájemníci vybíráni dle schválených pravidel a po doporučení sociální komise při OÚ Mokrá-Horákov o výběru nájemníka rozhoduje rada obce Mokrá-Horákov. 
  • DPS není určen osobám, jejichž onemocnění nebo jednání vylučuje soužití v DPS (např. duševní onemocnění, užívání psychotropních a návykových látek, agresivních osob a osob vyžadujících celodenní péči vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. 

   

  Nájemné se pohybuje v současné době 57 Kč/m², hradí se zálohy za služby jako je topení a ohřev teplé vody, vodné a stočné, elektřina ve společných prostorách a zařizovací předměty. Byt je vybaven kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem, koupelna je vybavena umyvadlem, přípojkou na pračku, sprchovým koutem a WC.  ¨

   

  Pro setkávání nájemníků a seniorů z obce Horákov je zde vybavená klubovna a součástí objektu je příjemné posezení v přilehlé zahradě. 

  ¨

  Pro krizové situace má obec Mokrá-Horákov vyčleněn jeden krizový byt  kk+1 v budově Mokrá 361. Tento byt slouží pouze na přechodnou dobu k překonání tíživé sociální situace žadatele. O jeho přidělení rozhoduje rada obce Mokrá-Horákov na základě podané žádosti. Tento byt je vybaven kuchyňskou linkou a elektrickým sporákem, dále vestavěnou skříní a postelí. V koupelně je sprchový kout, umyvadlo a přípojka na pračku.

   

  Více o Domu s pečovatelskou službou + žádosti a pravidla

 • Jaké jsou možnosti pro získání sociální pomoci a podpory v obci?

  Na Obecním úřadě Mokrá-Horákov nelze žádat o finanční sociální pomoc ve smyslu sociální dávky dle zvláštního předpisu.

   

  K podání takové žádostí o poskytnutí sociální pomoci nebo příspěvků slouží:

  • Úřad práce Brno-venkov, Šujanovo nám. 302/3, 660 35 Brno (státní sociální podpora, zprostředkování zaměstnání).
  • Úřad práce Brno-venkov, Křenová 111/25, 602 00 Brno 2 (sociální příspěvky na péči, mobilitu, hmotná nouze, dávky pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku).

   

  Sociální péči v obci poskytuje našim občanům pečovatelská služba města Šlapanice. Zájemci o tyto služby si mohou požádat: 

  • Město Šlapanice, pečovatelská služba města Šlapanice, Masarykovo nám. č. 100, 664 51 Šlapanice, tel.: 725 919 387 – Bc. Zuzana Sovová, vedoucí pečovatelské služby

   

  Dále je možnost si vybrat i z jiných poskytovatelů sociálních služeb dle potřeby a působnosti organizace podle potřeb žadatelů.

   

  V obci je zřízena sociální komise rady obce – jako její poradní a iniciativní orgán. V případě potřeby, kdy se občan například dostane do finanční nouze se  komise možností podpory zabývá. Obec má jeden malometrážní byt vyčleněn jako byt krizový.
   

 • Soused mi škodí, kam se mohu obrátit? 

  Pokud se vám sousedem nepodaří domluvit, můžete se obrátit na Městský úřad Šlapanice. Městský úřad má pravomoc řešit sousedské spory a může vám pomoci najít řešení. Podáte-li stížnost prostřednictvím Obecního úřadu Mokrá-Horákov, bude tato předána pro nepříslušnost Městskému úřadu Šlapanice. Obecní úřad prošetří vaši stížnost a v případě oprávněnosti může sousedovi uložit pokutu nebo mu nařídit, aby se od svého chování zdržel.

   

  Pokud vám soused způsobil vážnou škodu, můžete se obrátit na advokáta. Advokát vám poradí s vašimi právy a možnými kroky, které můžete podniknout. Můžete zvážit i podání žaloby na souseda.

   

  Před podniknutím jakýchkoli kroků je důležité shromáždit důkazy o tom, že vám soused škodí. To může zahrnovat fotografie, videa, svědecké výpovědi nebo písemnou dokumentaci. Je také důležité zachovat si klid a vyhýbat se konfrontacím se sousedem. Pokud se cítíte ohroženi, volejte policii.
   

 • Reguluje obec nějak chov domácích zvířat nebo dobytka?

  Obec nereguluje chov dobytka, nicméně chovatelé musí dodržovat zákonem dané povinnosti – např,  zákon 246/1992 na ochranu zvířat proti týrání a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

  Volný pohyb psů reguluje OZV č. 39/2003 o podmínkách volného pohybu psů a o povinnostech vlastníků a držitelů psů na území obce Mokrá–Horákov:
   

  Vyhláška o volném pohybu psů

 • Najdu někde informace o místních nabídkách práce nebo zaměstnání?

  Výběrová řízení na obsazování pracovních pozic v rámci Organizačního řádu Obecního úřadu Mokrá-Horákov zveřejňujeme na úřední desce, v případě žádostí o zveřejnění z okolních obcí a měst postupujeme vesměs stejně (požadavkům vyhovíme a zveřejníme na webových stránkách obce). 

   

  Webové stránky s nabídkami práce:

  • Úřad práce České republiky:  Nabízí vyhledávání volných pracovních míst podle různých kritérií, jako je region, profese, platové ohodnocení a další.
  • Profese.cz: Jeden z největších portálů s nabídkami práce v České republice.
  • Jobs.cz: Populární portál s nabídkami práce.
  • TopJobs.cz: Nabízí především manažerské a vedoucí pozice.
  • Kariéra.cz: Zaměřuje se na nabídky práce v oblasti IT a technologií.
  • Nejpráce.cz:  Nabízí širokou škálu pracovních pozic v různých oborech.
  • Fajnpráce.cz: Nabízí brigády a dočasné práce.
  • Linkuj.cz: Nabízí práci na živnostenský list a freelance zakázky.

   

 • Jsou v obci dostupné informace o prodeji místních nemovitostí nebo pronájmu?

  Případný záměr nebo prodej pozemků ve vlastnictví obce je zveřejněný na úřední desce obce. Prodej ostatních pozemků, pokud vlastník zveřejní, je možné sledovat např. zde: 

   

  • Sreality.cz: Jeden z největších realitních portálů v České republice s nabídkou nemovitostí na prodej i pronájem.
  • Reality.idnes.cz: Realitní sekce serveru iDnes.cz s nabídkou nemovitostí v České republice.
  • Bezrealitky.cz: Platforma, kde si majitelé nemovitostí mohou sami inzerovat prodej nebo pronájem bez realitní kanceláře.
  • TipyNaBydleni.cz: Nabízí širokou škálu nemovitostí na prodej i pronájem, včetně novostaveb.
  • RealityMorava.cz: Zaměřuje se na nabídky nemovitostí v Jihomoravském kraji, kam spadá i Mokrá-Horákov.

   

  Na webových stránkách obce zveřejňujeme mimo jiné i veřejné vyhlášky a oznámení státních orgánů o dražbě nemovitostí v obci.
   

 • Jsou nějaká nařízení v oblasti domácího odpadu a recyklace?

  Ano, máme k dispozici vyhlášku OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

   

  Přejít na vyhlášku

 • Jak reguluje obec noční klid?

  Noční klid a výjimky nočního klidu jsou obsahem obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 Obce Mokrá-Horákov, o nočním klidu.

   

  Přejít na vyhlášku 

 • Kde najdu v obci bankomat?

  Ano, v obci je dostupný bankomat Moneta Money Bank. Je k dispozici nepřetržitě u budovy zdravotního střediska (Mokrá 357, 664 04). 

Fotogalerie