Ohlášení držby psa

Kde psa přihlásit?

Správce poplatku: Obec Mokrá-Horákov

Kontakt: Obecní úřad Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá-Horákov

 

Kdo musí psa přihlásit?

Přihlášeni musí být všichni psi, kteří jsou starší než 3 měsíce, jejichž držitelem je:

 • fyzická osoba s trvalým bydlištěm v obci,
 • právnická osoba se sídlem na území obce.

 

Termíny a možnosti uhrazení poplatku

Splatnost poplatku je do 31. 5. příslušného roku. Občanům, kteří zvolili úhradu prostřednictvím poštovní služby SIPO, bude platba zahrnuta do SIPA v říjnu. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla firmy platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.  
 

Výše poplatku za přihlášení psa

Bytové jednotky ve vícepodlažních budovách

 • První pes: 500 Kč
 • Druhý (a každý další) pes: 750 Kč

Rodinné domy

 • První pes: 200 Kč
 • Druhý (a každý další pes): 300 Kč

Snížené sazby

Na sníženou sazbu, bez ohledu, zda žijí v bytě či rodinném domě, mají nárok držitelé psa, kteří jsou starší než 65 let, nebo jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského/vdoveckého či sirotčího důchodu. Tato snížená sazba pak činí: 

 • První pes: 100 Kč
 • Druhý (a každý další) pes: 150 Kč

Osvobození od poplatku

Od poplatků za psa jsou osvobozeni tito držitelé psů:

 • osaměle žijící důchodci,
 • osoby nevidomé,
 • osoby považované za závislé na pomoci jiné fyzické osoby (dle zákona),
 • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
 • osoby provádějící výcvik psů k doprovodu osob výše jmenovaných,
 • osoby provozující útulek pro zvířata,
 • držitelé psa s osvědčením pro speciální záchranářský výcvik,
 • držitelé psa nalezeného v katastru obce, jehož majitel nebyl zjištěn.

 

Lhůty pro přihlášení a odhlášení psa

Poplatník je povinen ohlásit psa do 60 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. 

Ve lhůtě 60 dnů je povinen také psa odhlásit v případě jeho úhynu, ztráty, darování nebo prodeje. 

Povinnost ohlásit/odhlásit držení psa má i osoba od poplatku osvobozena. 

 

Jak psa přihlásit/odhlásit , co k tomu potřebujete?

Držitel psa provede přihlášení či odhlášení odevzdáním vyplněného formuláře: 

 • osobně na obecním úřadu v úředních hodinách,
 • elektronicky na adresu obec [at] mokra-horakov [dot] cz. Při elektronickém podání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit na obecní úřad. 


Potřebné formuláře

 • Přiznání k poplatku - přihlášení
 • GDPR - pes - informovaný souhlas ke zpracoávní osobních údajů
 • Oznámení zániku poplatkové povinnosti - odhlášení
 • Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku

V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na obecním úřadě. 

 

Doklady k vyřízení

 • Průkaz totožnosti (popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu).
 • Pokud uplatňujete některou z možností osvobození od poplatku či zařazení do jiné poplatkové skupiny, musíte doložit tento nárok některým z uvedených dokladů (průkaz ZTP-P, potvrzení o sirotčím důchodu, o vdovském/vdoveckém důchodu, důchodový výměr u starobního důchodce, potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování psího útulku, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad, který umožňuje osvobození držitele psa od poplatku na základě zvláštního právního předpisu.

Fotogalerie