Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov dne 27052024

vyvěšeno od:
vyvěšeno do:
zodpovídá: Ing. Ivan Charvát
složka: Obecní úřad

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-horákov

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám 14. zasedání Zastupitelstva obce Mokrá-Horákov.

Místo konání: Obecní knihovna Mokrá-Horákov, sál mediatéky, Mokrá 350

Doba konání:  Pondělí 27. 5. 2024 od 18:00 hodin 

 

Navržený program:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu

2. VZ podlimitní na zhotovitele akce „Protipovodňová opatření obce Mokrá-Horákov“ (návrh na uzavření smlouvy o dílo) 

3. Stavební a pozemková agenda 

3.1 Nákup id. 2/3 pozemku p.č. 491/4 v k.ú. Horákov (Radovan Kousal a Daniela Raske) 

3.2 Nákup id. 1/3 pozemku p.č. 491/4 v k.ú. Horákov a pozemků p.č. 785/4 a p.č. 785/5 oba v k.ú. Mokrá u Brna (Marie Kousalová Hlaváčková) 

3.3 Nákup pozemku p.č. 491/17 v k.ú. Horákov (Lucie Melicherčíková) 

3.4 Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami a o zřízení věcného práva č. BP-24/073 k pozemkům p.č. 491/15 v k.ú. Horákov (Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

4. Rozpočtové opatření č. 3/2024

5. Smlouva o rozvoji území – Rezidence Na Vyhlídce Mokrá-Horákov (Prefa Brno)

6. Program rozvoje obce – aktualizace č. 3

7. Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko

8. Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko

9. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

10. Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání a průběh sportovních a kulturních podniků, včetně hudebních produkcí a dalších veřejnosti přístupných akcí tohoto typu, a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

11. Informace o veřejných zakázkách realizovaných prostřednictvím rozpočtu obce 

12. Informace starosty a místostarosty  

13. Diskuze 

14. Závěr

 

V Mokré-Horákově dne 17. 5. 2024

 

Ing. Matyáš Charvát v.r., starosta obce