Informace dle zákona o odpadech

Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.

 

Informace o způsobu a rozsahu odděleného soustřeďování komunálních odpadů

Ke stažení zdePDF | 314,71 KB

 

 

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství včetně nákladů na provoz obecního systému a informace o využití a odstranění komunálního odpadu (ISPOP)

ISPOP 2023 - ke staženíPDF | 68,77 KB

 

 

Prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu je důležitým krokem k udržitelnému životnímu prostředí. Obec umožňuje občanům efektivně nakládat s odpadem prostřednictvím následujících opatření:

 

  1. Třídění odpadu: Vytříděné složky odpadu mohou občané ukládat do nádob na tříděný odpad, které jsou rozmístěny po obci a ve sběrném dvoře. Tento systém usnadňuje recyklaci a snižuje množství odpadu, který končí na skládkách.
  2. Minimalizace objemu odpadu: Pokud to povaha odpadu umožňuje, je třeba před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat jeho objem. To zahrnuje například stlačení plastových lahví nebo rozložení kartonových krabic.
  3. Bioodpad: Bioodpad se ukládá do vyčleněných nádob. Ideálním řešením je kompostování nebo zkrmení biologické složky hospodářskými zvířaty, pokud to občanům situace dovoluje.
  4. Textil a obuv: Použitelné oděvy a obuv by měly být odkládány do kontejnerů na textil, kde mohou být dále využity například prostřednictvím charitativních organizací nebo recyklačních programů.
  5. Elektroodpad: Vysloužilé elektrozařízení se odevzdává do sběrného dvora. Menší kusy elektroodpadu lze uložit do speciálních nádob na elektroodpad, které jsou rozmístěny po obci. Tento postup zajišťuje, že nebezpečné látky obsažené v elektrozařízení budou řádně zlikvidovány a materiály mohou být recyklovány.
  6. Odpovědná spotřeba: Doporučuje se pořizovat věci s rozmyslem a představou jejich dalšího využití. Nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Tento přístup zahrnuje například upřednostňování kvalitních a trvanlivých výrobků, které není třeba brzy nahrazovat, a snižování nákupů zbytečných věcí.

Tato opatření pomáhají snižovat množství odpadu, chrání životní prostředí a podporují udržitelný životní styl.

 

 

Náklady na obecní systém odpadového hospodářství

Náklady na provoz obecního systému odpadového hospodářství - viz výdaje paragrafů: 3721; 3722; 3723; 3725 rozpočtu obce.

 

Přejít na rozpočet obce

 

 

Fotogalerie